Feb 28, 2020   8:35 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Contribution of Solar Architecture to Housing Efficiency
Written by (author): Ing. arch. Klára Macháčová, PhD.
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príspevok solárnej architektúry k efektivite bývania
Summary:Európska únia je závislá na dovoze 70% fosílnych palív. Z toho dôvodu čelí závažnej energetickej výzve. Otázky energetickej nezávislosti, ekonomickej stability a ochrany životného prostredia nútia Európsku úniu nastúpiť na cestu prechodu k nízkouhlíkovej ekonomike. Výstavba a prevádzka stavieb patria k najväčším konzumentom primárnych materiálových a energetických zdrojov a zároveň k najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Je známym faktom, že vo vyspelých krajinách sú budovy zodpovedné za 30 až 40% z celkovej spotreby energie. Rovnakou mierou sa podieľajú na produkcii CO2, odpadu a iných znečisťujúcich látok. Udržateľné metódy navrhovania a realizácie stavieb môžu ponúknuť riešenia mnohých ekonomických, sociálnych a environmentálnych problémov, pred ktorými dnes Európa stojí. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v architektonických návrhoch - predovšetkým solárnej energie - predstavuje obrovský potenciál pre udržateľný vývoj, kvalitatívne zlepšenie stavieb, energetickú a ekonomickú efektívnosť a ochranu životného prostredia. Vývoj nových solárnych technológií spolu s používaním starých znalostí o pasívnom solárnom dizajne môžu výrazne znížiť spotrebu energie na kúrenie, chladenie, osvetlenie, ohrev teplej vody a výrobu elektrickej energie. Prvými príkladmi solárnej architektúry boli samostatne stojace rodinné domy. V súčasnosti však trend smeruje k návrhom celých mestských štvrtí, v ktorých budovy využívajú solárnu energiu (Linz -- Pichling v Rakúsku, Freiburg -- Vauban v Nemecku, Wiikki vo Fínsku, Masdar v Emirátoch...) V záujme dosiahnutia rýchleho prechodu od umelého životného prostredia zásobovaného fosílnymi palivami k prostrediu zásobovanému obnoviteľnou energiou, bol vyvinutý koncept "Solárnych miest". Hlavným cieľom tohto konceptu je zníženie emisií skleníkových plynov na úroveň, ktorú dokážu oceány a lesy zneutralizovať. Základnou podmienkou využitia solárnej energie v urbánnej štruktúre je náležitý prístup slnečného žiarenia. Najdôležitejším prostriedkom na zaručenie prístupu slnka je "solárne právo". Solárne právo je nevyhnutným nástrojom potrebným v záujme zabezpečenia zdravia, bezpečnosti, etiky a všeobecného osohu komunity. Aby bol garantovaný prístup slnečného žiarenia na komplexné využitie solárnej energie v architektúre (t.j. jej využitie na osvetlenie, z hygienických dôvodov a na energetické účely), bude potrebné vyjasniť alebo zmeniť existujúce právne predpisy, resp. formulovať nové. Po analýzach existujúcich slovenských zákonov a noriem, súčasných a tiež historických príkladov solárneho práva zo zahraničia (rímske právo -- "Codex Justinianus", "Leges Duodecim Tabularum", Anglicko -- "Doctrine of the Ancient Light", USA - "The Standard State Zoning Enabling Act", Kalifornia - "Solar Rights Act", "Solar Shade Control Act", Solar Easement Law" ...), navrhuje dizertačná práca zmenu slovenskej technickej normy STN 73 4301 Budovy na bývanie z roku 2005. Prioritným záujmom práce bolo overiť efektívnosť kontroly prístupu slnečného žiarenia prostredníctvom techniky slnečného obalu. Táto metóda bola definovaná profesorom Ralphom Knowlesom z University of Southern California a v posledných desaťročiach bola ďalej rozvíjaná rôznymi spôsobmi (venovali sa jej napr. Schiler a Uen-Fang v USA, Shaviv a Capeluto v Izraeli, Höhl v Nemecku, Keppl na Slovensku). V Knowlesovom ponímaní termín "slnečný obal" je definovaný ako stavebný objem, ktorý je vytvorený na základe kontroly tienenia okolitých stavieb a je uznanou teoretickou a praktickou metódou na generovanie formy stavby. Metóda je aplikovateľná na jednotlivé budovy rovnako ako na urbánne celky a je podporným nástrojom generovania formy v ktoromkoľvek -- ale hlavne v prvom -- štádiu návrhu stavby. Budovy navrhnuté tak, že neprekračujú abstraktný limit slnečného obalu, ktorý je založený na princípe zabezpečenia solárneho prístupu, môžu úspešne využívať prvky pasívneho solárneho a nízkoenergetického návrhu, čo prispeje k udržateľnému vývoju. Knowlesova metóda bola upravená na podmienky slovenského právneho systému a následne testovaná v rozličných priestorových podmienkach -- od prieluky po celú urbánnu štruktúru. Dizertačná práca môže napomôcť k rozšíreniu využitia metódy slnečného obalu vo výučbe a aj bežnej projekčnej praxi. Rovnako dôležitým prínosom práce je návrh zmeny solárneho práva na Slovensku. Dizertačná práca bola tematicky spätá s grantovým výskumným projektom VEGA 1/0847/08 Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska, v rámci ktorého boli vybrané časti práce a jej výsledky parciálne publikované.
Key words:efektivita, prístup slnečného žiarenia, solárna architektúra, solárne právo, slnečný obal

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited