Apr 7, 2020   1:49 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Adaptation of marketing information system in business practice
Written by (author): Ing. Anita Herbácskóová, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
Opponent 2:prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Aplikácia marketingového informačného systému v podnikovej praxi
Summary:Predloţená dizertačná práca sa zaoberá problematikou aplikácie marketingového informačného systému v podmienkach manaţérstva podnikov. Syntetický cieľ riešenia zadanej témy dizertačnej práce moţno definovať nasledovne: "formulovať podmienky, predpoklady a praktický postup aplikácie marketingového informačného systému v praxi manaţérstva priemyselného podniku." Dizertačná práca vychádza z teoretických poznatkov o marketingovom informačnom systéme a získaných informácií z vlastnej manaţérskej činnosti. Potom nasleduje samotná analýza pomocou dotazníkového výskumu problematiky aplikácie Marketingového informačného systému. Po identifikáciíi hlavných problémov vyplývajúcich z analýzy je v práci formulovaný návrh na postup aplikácie Marketingového informačného systému. V závere sú zhrnuté prínosy pre teóriu a pre prax
Key words:Manaţérsky informačný systém, Marketingový informačný systém, Informačný systém, Marketingový výskum, Podnik, Trh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited