Aug 11, 2020   8:49 p.m. Zuzana
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Effectiveness of teaching the subject Basics of Informatics in the system of mastery learning
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
Summary:Dizertačná práca predstavuje súhrn výsledkov získaných skúmaním vplyvu použitia systému dokonalého osvojenia učiva (mastery learning) na efektívnosť vyučovania predmetu. Hlavným cieľom práce je experimentálne overiť efektívnosť vyučovania vysokoškolského programátorského predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva v porovnaní s tradičným vyučovaním tohto predmetu. Čiastkový cieľ práce je hĺbkový teoretický výskum problematiky zavádzania systému dokonalého osvojenia učiva z pôvodných a sekundárnych prameňov a vyhodnotenie súčasného stavu riešenia problematiky na Slovensku a v zahraničí. Práca pozostáva z piatich kapitol, úvodu a záveru. Autorka podáva výklad základných pojmov ako efektívnosť vyučovania predmetu, koncepcie vyučovania, mastery learning. Uvádza historický kontext problematiky mastery learning a zaoberá sa otázkami jej úspešnej implementácie do výučby. Pojednávanú problematiku doplňuje prehľadovými tabuľkami. Hlavná hypotéza uskutočneného empirického výskumu predpokladá, že vyučovanie predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva je efektívnejšie ako tradičné vyučovanie. Autorka overuje efektívnosť výučby prostredníctvom vyhodnotenia výsledkov študentov -- ich výkonu v kognitívnej oblasti a spokojnosti s výučbou. Na vyhodnotenie výsledkov výskumu autorka použila kvantitatívne štatistické metódy i kvalitatívne postupy. Závery prirodzeného pedagogického experimentu uskutočneného na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sú zhrnuté v diskusii. Výsledky preukázali použiteľnosť systému dokonalého osvojenia učiva vo vysokoškolskej výučbe. Efektívnosť výučby v kognitívnej oblasti sa s požadovanou štatistickou významnosťou potvrdila pri skúmaní výsledkov študentov podľa ich predchádzajúcej akademickej úspešnosti. Výsledky experimentu potvrdili zahraničné skúsenosti s pozitívnymi efektami vysokoškolskej výučby v systéme dokonalého osvojenia učiva v kognitívnej i afektívnej rovine.
Key words:efektívnosť, systém dokonalého osvojenia učiva - mastery learning , pedagogický experiment, počítačové programovanie, vysokoškolské vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited