17. 10. 2019  18:17 Hedviga
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
Autor: Ing. Jana Jacková, PhD.
Pracoviště: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Vladimír Soták, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
Abstrakt:Dizertačná práca predstavuje súhrn výsledkov získaných skúmaním vplyvu použitia systému dokonalého osvojenia učiva (mastery learning) na efektívnosť vyučovania predmetu. Hlavným cieľom práce je experimentálne overiť efektívnosť vyučovania vysokoškolského programátorského predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva v porovnaní s tradičným vyučovaním tohto predmetu. Čiastkový cieľ práce je hĺbkový teoretický výskum problematiky zavádzania systému dokonalého osvojenia učiva z pôvodných a sekundárnych prameňov a vyhodnotenie súčasného stavu riešenia problematiky na Slovensku a v zahraničí. Práca pozostáva z piatich kapitol, úvodu a záveru. Autorka podáva výklad základných pojmov ako efektívnosť vyučovania predmetu, koncepcie vyučovania, mastery learning. Uvádza historický kontext problematiky mastery learning a zaoberá sa otázkami jej úspešnej implementácie do výučby. Pojednávanú problematiku doplňuje prehľadovými tabuľkami. Hlavná hypotéza uskutočneného empirického výskumu predpokladá, že vyučovanie predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva je efektívnejšie ako tradičné vyučovanie. Autorka overuje efektívnosť výučby prostredníctvom vyhodnotenia výsledkov študentov -- ich výkonu v kognitívnej oblasti a spokojnosti s výučbou. Na vyhodnotenie výsledkov výskumu autorka použila kvantitatívne štatistické metódy i kvalitatívne postupy. Závery prirodzeného pedagogického experimentu uskutočneného na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sú zhrnuté v diskusii. Výsledky preukázali použiteľnosť systému dokonalého osvojenia učiva vo vysokoškolskej výučbe. Efektívnosť výučby v kognitívnej oblasti sa s požadovanou štatistickou významnosťou potvrdila pri skúmaní výsledkov študentov podľa ich predchádzajúcej akademickej úspešnosti. Výsledky experimentu potvrdili zahraničné skúsenosti s pozitívnymi efektami vysokoškolskej výučby v systéme dokonalého osvojenia učiva v kognitívnej i afektívnej rovine.
Klíčová slova:efektívnosť, systém dokonalého osvojenia učiva - mastery learning , pedagogický experiment, počítačové programovanie, vysokoškolské vzdelávanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně