20. 10. 2019  2:34 Vendelín
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
Autor: Ing. Jana Jacková, PhD.
Pracovisko: Ústav výskumu progresívnych technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. PhDr. Ivan Turek, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Vladimír Soták, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Efektívnosť vyučovania predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva
Abstrakt:Dizertačná práca predstavuje súhrn výsledkov získaných skúmaním vplyvu použitia systému dokonalého osvojenia učiva (mastery learning) na efektívnosť vyučovania predmetu. Hlavným cieľom práce je experimentálne overiť efektívnosť vyučovania vysokoškolského programátorského predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva v porovnaní s tradičným vyučovaním tohto predmetu. Čiastkový cieľ práce je hĺbkový teoretický výskum problematiky zavádzania systému dokonalého osvojenia učiva z pôvodných a sekundárnych prameňov a vyhodnotenie súčasného stavu riešenia problematiky na Slovensku a v zahraničí. Práca pozostáva z piatich kapitol, úvodu a záveru. Autorka podáva výklad základných pojmov ako efektívnosť vyučovania predmetu, koncepcie vyučovania, mastery learning. Uvádza historický kontext problematiky mastery learning a zaoberá sa otázkami jej úspešnej implementácie do výučby. Pojednávanú problematiku doplňuje prehľadovými tabuľkami. Hlavná hypotéza uskutočneného empirického výskumu predpokladá, že vyučovanie predmetu Základy informatiky v systéme dokonalého osvojenia učiva je efektívnejšie ako tradičné vyučovanie. Autorka overuje efektívnosť výučby prostredníctvom vyhodnotenia výsledkov študentov -- ich výkonu v kognitívnej oblasti a spokojnosti s výučbou. Na vyhodnotenie výsledkov výskumu autorka použila kvantitatívne štatistické metódy i kvalitatívne postupy. Závery prirodzeného pedagogického experimentu uskutočneného na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline sú zhrnuté v diskusii. Výsledky preukázali použiteľnosť systému dokonalého osvojenia učiva vo vysokoškolskej výučbe. Efektívnosť výučby v kognitívnej oblasti sa s požadovanou štatistickou významnosťou potvrdila pri skúmaní výsledkov študentov podľa ich predchádzajúcej akademickej úspešnosti. Výsledky experimentu potvrdili zahraničné skúsenosti s pozitívnymi efektami vysokoškolskej výučby v systéme dokonalého osvojenia učiva v kognitívnej i afektívnej rovine.
Kľúčové slová:efektívnosť, systém dokonalého osvojenia učiva - mastery learning , pedagogický experiment, počítačové programovanie, vysokoškolské vzdelávanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene