24. 2. 2020  6:45 Matej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
Autor: Ing. Jana Lovíšková, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
Abstrakt:Primárnym cieľom mojej doktorandskej dizertačnej práce je stanovenie kritérií výberu pre návrh mechanizmu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) a vytvorenie algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe počítačového programu (špecializovaného softwaru) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) finančno-ekonomickej analýzy voľne dostupného na internete pre jednotlivé subjekty slovenského podnikateľského sektora. Všeobecne platným cieľom spracovania tejto dizertačnej práce je najmä: prezentovať základný súbor poznatkov o súčasnom stave problematiky dizertácie, publikovaných v odbornej literatúre a charakterizujúcich súčasnú prax (finančného) manažérstva podnikov; prezentovať analýzu teoretických poznatkov o súčasnom stave problematiky dizertácie v súvislosti s faktami, ktoré som zistila v rámci vykonaného dotazníkového výskumu; prezentovať analýzu výskumu praktických skúseností vyplývajúcich z využívania predikčných metód finančnej analýzy v praxi podnikového manažmentu; načrtnúť základné tézy a teoretické východiská pre návrh riešenia problémov v danej oblasti, konkrétne navrhnúť mechanizmus voľby vhodnej predikčnej metódy finančnej analýzy prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a následne vytvoriť počítačový program (špecializovaný software) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy voľne dostupný na internete. Vychádzajúc z formulovaných úvah možno primárny (globálny, syntetický) cieľ a zároveň výsledok mojej dizertačnej práce formulovať ako: Analýza, teoretické rozpracovanie a návrh mechanizmu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) prostredníctvom vytvorenia algoritmu (vývojového diagramu) a na jeho základe počítačového programu (špecializovaného softwaru) postupu voľby vhodnej predikčnej metódy (metód) finančno-ekonomickej analýzy, ktorý bude pre jednotlivé subjekty slovenského podnikateľského sektora voľne dostupný na internete.
Kľúčové slová:finančný manažment, ekonomická analýza, finančná analýza, predikčné metódy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práceErrata

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene