Feb 22, 2020   1:56 p.m. Etela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The use of ICT for teaching technical vocational subjects in secondary school
Written by (author): Ing. Miroslav Oravec, PhD.
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole
Summary:ORAVEC, Miroslav: Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetov na strednej škole. [Dizertačná práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Školiteľ: Doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. Trnava, 2011, 109 s. Cieľom dizertačnej práce bolo skúmať vplyv využitia moderných informačných a komunikačných technológií na efektivitu vyučovacieho procesu vo vzdelávaní žiakov v technických odborných predmetoch na strednej škole a na motiváciu žiakov k aktívnejšej činnosti. Z cieľov práce boli sformulované dve hlavné hypotézy, ktoré boli rozpracované do piatich čiastkových hypotéz. Na overenie hypotéz bol vykonaný pedagogický experiment. K tomuto účelu boli vybrané dve skupiny žiakov -- jedna experimentálna skupina a druhá kontrolná skupina, obidve po 60 žiakov. Experimentálna skupina bola vyučovaná pomocou IKT s využitím Internetu, interaktívnych aplikácií, interaktívnej tabule, simulačných programov a ostatných podporných zložiek IKT. Kontrolná skupina bola vyučovaná tradične, za pomoci učebníc, papierových schém a klasických didaktických pomôcok. Overenie výkonnosti v obidvoch skupinách bolo vykonané za pomoci didaktického testu a dotazníka CES na zisťovanie sociálnej klímy na škole. Didaktický test bol zostavený tak, aby obsahoval odpovede na sformulované hypotézy. Získané výsledky boli následne zhrnuté do tabuliek a štatisticky spracované. Štatistické závery verifikovali všetky hypotézy a potvrdili, že žiaci vyučovaní za pomoci IKT dosahujú vyšších výkonov v kognitívnej oblasti a prejavujú vyšší záujem o daný technický predmet ako žiaci vyučovaní klasickými metódami.
Key words:informačné a komunikačné technológie, pedagogický experiment, didaktický test

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisErrata

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited