Jan 25, 2020   6:19 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft Measures to Enhance the Current State of Outsourcing as a Tool for Enhancing the Competitiveness of Industries in Slovakia.
Written by (author): Ing. Ivana Markušová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Marek Kudla
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu outsourcingu ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku
Summary:MARKUŠOVÁ, Ivana: Návrh opatrení na zefektívnenie súčasného stavu outsourcingu ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Školiteľ: Ing. Martina Jakábová. -- Trnava: MTF STU, 2010, 56 s. Hlavným cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy súčasného stavu outsourcingu na Slovensku navrhnúť opatrenia na zefektívnenie stavu outsourcingu ako nástroja na zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá teoretická časť práce pozostáva z objasnenia termínu outsourcing, jeho históriu, vývoj, implementáciu do podniku, výhody a nevýhody, ako aj hlavné činnosti (oblasti), na ktoré sa outsourcing v podniku využíva. Ďalej praktická, druhá časť práce je venovaná zberu informácií, ktorý bol uskutočnený prostredníctvom dotazníkového prieskumu. Tretia časť popisuje konkrétne kroky, ktoré sú navrhované na základe výsledkov z vypracovanej analýzy na zefektívnenie súčasného stavu a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyselných podnikov na Slovensku. Posledná časť práce je venovaná celkovému zhodnoteniu návrhov a záveru.
Key words:insourcing, outsourcing, poskytovateľ, zadávateľ

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited