25. 5. 2020  11:02 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Autor:
Ing. Tatiana Kollárová
Pracovisko:
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania zamestnancov v podmienkach ŽOS Trnava, a.s.
Abstrakt:
Cieľom mojej Bakalárskej práce bolo na základe teoretických poznatkov, vnútropodnikových materiálov a dotazníka analyzovať súčasný stav systému odmeňovania zamestnancov vo firme ŽOS Trnava, a. s. a na ich základe vypracovať návrh opatrení na zdokonalenie súčasného systému odmeňovania. Práca sa skladá zo štyroch kapitol. Na začiatku práce popisujem teoretické poznatky o odmeňovaní a motivovaní. V druhej kapitole popisujem spoločnosť od jej vzniku až po súčasnosť. Zaoberám sa aj analýzou súčasného stavu odmeňovania, ktorá je doplnená o dotazník. V ďalšej kapitole je spracovaný samotný návrh opatrení na zdokonalenie systému odmeňovania. Na záver práce hodnotím výhody a nevýhody jednotlivých odporúčaných návrhov.
Kľúčové slová:
odmeňovanie, zamestnanec, zdokonalenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene