Nov 19, 2019   10:51 a.m. Alžbeta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for the application of market research in differentiated market environment
Written by (author): Ing. Július Remenár
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí
Summary:REMENÁR, Július: Návrh aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Vanesa Prajová,- Trnava: Mtf STU, 2010. 61s. Kľúčové slová: trh, marketing, prieskum, zákazník, podnik, analýza Cieľom mojej bakalárskej práce je teoretické vymedzenie jednotlivých pojmov a navrhnutie možnosti aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí. Bakalársku prácu som rozdelil do 4 kapitol. Prvú kapitolu som zameral na objasnenie pojmov ako sú trh, marketing, kvalitatívny a kvantitatívny prieskum trhu a diferencované prostredie. V druhej kapitole analyzujem súčasný stav prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí. Tretia kapitola je zameraná na návrh aplikácie prieskumu trhu v diferencovanom trhovom prostredí. Zhodnotenie návrhov a očakávaných prínosov je zahrnuté v štvrtej kapitole.
Key words:trh, marketing, prieskum, zákazník, podnik, analýza

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited