Jun 1, 2020   10:44 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposals for more efficient use of CRM industrial companies in Slovakia
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh opatrení pre zefektívnenie CRM v priemyselných podnikoch na Slovensku
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zefektívnenia CRM v priemyselných podnikoch na Slovensku. Práca sa skladá z troch hlavných častí - teoretickej, analytickej a návrhovej. Prvá časť obsahuje teoretický rozbor danej problematiky, pričom dôraz je kladený na správne pochopenie podstaty CRM. Ďalšia, analytická časť sa opiera na uvedené teoretické východiská. Jej cieľom je zistenie súčasnej úrovne využívania CRM v priemyselných podnikoch na Slovensku. Hlavný cieľ práce je obsiahnutý v tretej - návrhovej -- časti, kde sú na základe záverov analytickej časti navrhnuté opatrenia pre zefektívnenie CRM v priemyselných podnikoch. V záverečnej časti sú vyhodnotené prínosy vypracovaných návrhov opatrení. Súčasťou bakalárskej práce sú aj prílohy, ktoré poskytujú detailnejší pohľad na vybrané problematiky.
Key words:
CRM, Marketing, CRM systém, Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited