Feb 21, 2020   5:07 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Creative centre
Written by (author): Bc. Jana Klačová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Peter Žalman, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kreatívne centrum pre mládež
Summary:Za tému bakalárskej práce som si zvolila vytvorenie kreatívneho centra pre mládež. Cieľom bolo vytvoriť v už zastavanej obytnej zóne Ružinov pri Štrkoveckom jazere priestor, ktorý by už svojím vzhľadom podčiarkoval účel stavby, a to minimalistickým riešením tvaru budovy. Prvou časťou zadania bakalárskej práce bolo vytvorenie základného koncepčného a ideového návrhu budovy . To zahŕňa vytvorenie prvotných skíc a následné prepracovanie pôdorysového riešenia vzhľadom na typologické požiadavky jednotlivých funkcií zakomponovaných do budovy. Architektonický projekt bol vytvorený rešpektujúc urbanistické, konštrukčné a typologické požiadavky krajiny. Základný koncept vychádza zo snahy vytvoriť budovu v minimalistickom štýle. Vychádza z jednoduchého kubického hranolu, ktorého pravouhlosť sa zachováva iba vo vybraných častiach. Vytvorením zošikmenej plochy strechy sa vytvára gradácia, ktorá podčiarkuje rozdelenie budovy z hľadiska jednotlivých funkcií. Zdanlivá jednoduchosť tvaru budovy je narušená zdanlivo symetrickými hmotami prechádzajúcimi naprieč. Súčasťou bakalárskej práce je teda textová časť slovne zachytávajúca základné charakteristiky projektu, a predovšetkým grafická časť, ktorá dokumentuje projekt pre stavebné a územné konanie. Práca je doplnená prílohami: model navrhovanej budovy, paré s výkresovou dokumentáciou a poster.
Key words:kreativne, práca, mimoškolské aktivity

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited