Aug 15, 2020   4:06 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Conceptual design of a vineyard planting device for small tractor with the power of 20kW
Written by (author): Ing. Juraj Krajanec
Department:
Institute of transport technology and designing (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Pavol Tököly, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Koncepčný návrh zariadenia na výsadbu vinohradov pre malotraktory do 20 kW
Summary:
Úlohou mojej bakalárskej práce bol koncepčný návrh zariadenia na výsadbu vinohradov, ktoré slúži na výsadbu viniča na veľkých plochách. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola obsahuje prehľad súčasného stavu zariadení na trhu výsadbovej techniky pre vinohrady. Druhá kapitola sa zaoberá samotným koncepčným návrhom zariadenia na výsadbu vinohradov za malotraktory do 20kW. Zaoberá sa jeho konštrukčným vyhotovením a usporiadaním jednotlivých súčiastok na nosnom ráme z hľadiska dosiahnutia požadovanej pevnosti a tuhosti. Tretia kapitola je zameraná na pevnostnú kontrolu nosníka pre sedačku v koncepčnom návrhu a potrebnú dokumentáciu k tejto analýze. V tejto kapitole je taktiež obsiahnutý pevnostný výpočet nosníka pre sedačku vyhotovený v programe CATIA V5 R19. Štvrtá kapitola obsahuje výkresovú dokumentáciu k hlavnému nosnému rámu koncepčného zariadenia na výsadbu vinohradov pre malotraktory do 20 kW. Táto kapitola sa nachádza v prílohe.
Key words:
mechanizácia výsadby, vinohrad, zariadenie, pevnostná kontrola , výsadba vinohradov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited