Feb 17, 2020   2:32 p.m. Miloslava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Modelling of biological effects of mobile phone radiation
Written by (author): Ing. Michaela Gonšorová
Department: Department of radio and electronics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Elena Cocherová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kupec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie biologických účinkov žiarenia mobilných telefónov
Summary:Obsahom práce je oboznámiť sa s možnými účinkami elektromagnetického žiarenia, ktorému sú biologické objekty v posledných desaťročiach čoraz viac vystavované. Práca sa zameriava konkrétne na oblasť spektra súvisiaceho s mobilnými telefónmi, nakoľko sa stali našou každodennou súčasťou, počet ich užívateľov sa neustále zvyšuje a teda sa zvyšuje aj objem energie nimi vyžiarenej. Pred samotným riešením vplyvov pomocou simulácií bolo potrebné preštudovať teóriu elektromagnetických polí a dozimetrie, ktorá pomocou veličín charakterizuje množstvo energie absorbovanej látkou. Taktiež som sa venovala aj základnému popisu systému GSM, nakoľko je v súčasnosti veľmi populárnym štandardom mobilnej telefónie. Na základe štúdia literatúry som tiež v práci demonštrovala doterajšie výsledky výskumov vedeckých kolektívov. Súčasťou práce sú aj praktické výsledky simulácií realizovaných v programovom prostredí CST MICROWAVE STUDIO. Ide o simulátor elektromagnetických polí využívajúci numerické metódy založené na integrálnej metóde elementov. Výhodou programu je jeho rýchla a presná elektromagnetická simulácia vysokofrekvenčných problémov. S CST MICROWAVE STUDIO som sa oboznámila a prácu s ním si osvojila odskúšaním vzorových príkladov. Po zvládnutí práce s daným programovým prostredím som prešla na realizáciu poslednej úlohy zadania. Na rôznych útvaroch a neskôr aj na zjednodušenom členenom modeli časti ľudského tela som riešila rozloženie elektromagnetického poľa, ako aj veličiny SAR (Specific Absorption Rate). Z hodnôt veličiny SAR som určila aj približnú rezonančnú frekvenciu. Za zjednodušený model hlavy človeka som uvažovala zrezanú guľu, ku ktorej bol pripojený valec. Model bol vyplnený materiálom s parametrami šedej a bielej hmoty mozgu a bol vystavený žiareniu rovinnej vlny (ožiarenie modelu vo vzdialenej zóne antény).
Key words:elektromagnetické polia, štandard GSM, SAR

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 4 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited