Feb 21, 2020   5:10 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal of measures developing managment competences in a business environment of PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s.
Written by (author): Ing. Vladimír Klementis
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Betinová, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Baňas
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na rozvoj manažérskych kompetencií v podmienkach PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.
Summary:KLEMENTIS, Vladimír: Návrh opatrení na rozvoj manažérskych kompetencií v podmienkach PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Zuzana Hrúzová.- Trnava: MtF STU, 2010. 56 s. Kľúčové slová : manažérske kompetencie, riešenie konfliktov, komunikácia Cieľom bakalárskej práce bolo na základe poznatkov známych z teórie, vlastného prieskumu a analýzy uskutočnenej v akciovej spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie zhodnotiť súčasný stav manažérskych kompetencií, poukázať na niektoré nedostatky a na základe zistených skutočností navrhnúť možné cesty riešenia. Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na popísanie manažérskych kompetencií, ich zložiek a ich význam. Úlohou analytickej časti bakalárskej práce bola snaha dôkladne sa oboznámiť so súčasnou úrovňou manažérskych kompetencií a ich zložiek v podmienkach spoločnosti PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a. s. Súčasťou práce je dotazníkový prieskum, na základe jeho vyhodnotenia je v bakalárskej práci vypracovaný návrh opatrení na rozvoj manažérskych kompetencií v uvedenej spoločnosti a zhodnotenie prínosu navrhnutých opatrení. Bakalárska práca poukazuje na veľký význam všetkých zložiek manažérskych kompetencií riadiacich zamestnancov.
Key words:manažérske kompetencie, komunikácia, riešenie konfliktov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited