29. 1. 2020  0:08 Gašpar
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
Autor: Bc. Ľuboš Andel
Pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je teoreticky opísať informačný systém podniku a informácie využívané spoločnosťou. Na základe analýzy informačného systému vo vybranom podniku posúdiť silné a slabé stránky informačného systému a navrhnúť vhodné riešenie na zlepšenie využitia informačného systému spoločnosťou. Prvá kapitola popisuje teoretické základy riešenia problematiky (informácia, podnikové informačné systémy, aplikácia informačných systémov v podniku). Druhá kapitola obsahuje analýzu súčasného stavu využívania softvérovej podpory riadenia podniku, stručnú charakteristiku podniku, analýze informačných tokov v podniku. Výstupom je záverečná analýza silných a slabých stránok využívania súčasného informačného systému V tretej kapitole som na základe poznatkov a zistení z analýzy navrhol opatrenie na zlepšenie daného stavu. Štvrtá kapitola obsahuje vyhodnotenie navrhovaného riešenia a možné prínosy pre firmu.
Klíčová slova:podnikový softvér, riadenie, informačný systém, analýza

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
Podnik Matador Automotive, a.s. Dubnica nad Váhom, v ktorom som uvedenú prácu vypracoval nesúhlasí s uverejnením niektorých údajov, ktoré sú v práci uvedené..


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně