21. 1. 2020  5:45 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
Autor: Bc. Ľuboš Andel
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Oponent:doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrhy opatrení na zlepšenie využívania softvérovej podpory riadenia podniku Matador Automotive,a.s. Dubnica nad Váhom
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je teoreticky opísať informačný systém podniku a informácie využívané spoločnosťou. Na základe analýzy informačného systému vo vybranom podniku posúdiť silné a slabé stránky informačného systému a navrhnúť vhodné riešenie na zlepšenie využitia informačného systému spoločnosťou. Prvá kapitola popisuje teoretické základy riešenia problematiky (informácia, podnikové informačné systémy, aplikácia informačných systémov v podniku). Druhá kapitola obsahuje analýzu súčasného stavu využívania softvérovej podpory riadenia podniku, stručnú charakteristiku podniku, analýze informačných tokov v podniku. Výstupom je záverečná analýza silných a slabých stránok využívania súčasného informačného systému V tretej kapitole som na základe poznatkov a zistení z analýzy navrhol opatrenie na zlepšenie daného stavu. Štvrtá kapitola obsahuje vyhodnotenie navrhovaného riešenia a možné prínosy pre firmu.
Kľúčové slová:podnikový softvér, riadenie, informačný systém, analýza

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
Podnik Matador Automotive, a.s. Dubnica nad Váhom, v ktorom som uvedenú prácu vypracoval nesúhlasí s uverejnením niektorých údajov, ktoré sú v práci uvedené..


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene