8. 4. 2020  13:07 Albert
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
Autor: Bc. Miroslav Klus
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhrnúť teoretické poznatky z oblasti zvárania elektrónovým lúčom kombinácie kovových materiálov vysokolegovanej austenitickej CrNi ocele s meďou. Zvariteľnosti kombinovaných kovov sa v súčasnosti vo svete venuje veľká pozornosť. Tieto materiály nachádzajú uplatnenie najmä v aplikáciách, pri ktorých nepostačujú mechanické a fyzikálne vlastnosti jedného materiálu. V predloženej bakalárskej práci je v úvode analyzovaný historický vývoj zvárania elektrónovým lúčom. Časť práce je zameraná na chemické zloženie a vlastnosti zváraných materiálov. Zároveň je charakterizovaná ich zvariteľnosť, ktorá sa prognózovala predovšetkým z binárnych a ternárneho diagramu. Okrem toho je popísaná samotná technológia zvárania elektrónovým lúčom. Návrh parametrov a podmienok zvárania je uvedený viac menej vo všeobecnej rovine. Záverom práce bola navrhnutá kontrola kvality zvarových spojov s dôrazom na optickú mikroskopiu, meranie mikrotvrdosti a EDX mikroanalýzu. Výhody zvárania elektrónovým lúčom danej kombinácie materiálov budú predovšetkým v tom, že CrNi oceľ bude minimálne tepelne ovplyvnená a pri zváraní medi bude absentovať negatívny vplyv kyslíka a vodíka. Poznatky získané pri vypracovaní bakalárskej práce budú vhodným podkladom pre ďalšie riešenie zvárania uvedenej kombinácie kovov elektrónovým lúčom. Dôraz bude kladený najmä na štruktúrnu stabilitu, vrátane tvorby intermetalických fáz. Môže sa prognózovať aj životnosť zvarových spojov cez dostupný softvér.
Klíčová slova:CrNi oceľ, meď, zvariteľnosť, zváranie elektrónovým lúčom, parametre zvárania, kvalita zvarových spojov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně