7. 4. 2020  0:25 Zoltán
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
Autor: Bc. Miroslav Klus
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo zhrnúť teoretické poznatky z oblasti zvárania elektrónovým lúčom kombinácie kovových materiálov vysokolegovanej austenitickej CrNi ocele s meďou. Zvariteľnosti kombinovaných kovov sa v súčasnosti vo svete venuje veľká pozornosť. Tieto materiály nachádzajú uplatnenie najmä v aplikáciách, pri ktorých nepostačujú mechanické a fyzikálne vlastnosti jedného materiálu. V predloženej bakalárskej práci je v úvode analyzovaný historický vývoj zvárania elektrónovým lúčom. Časť práce je zameraná na chemické zloženie a vlastnosti zváraných materiálov. Zároveň je charakterizovaná ich zvariteľnosť, ktorá sa prognózovala predovšetkým z binárnych a ternárneho diagramu. Okrem toho je popísaná samotná technológia zvárania elektrónovým lúčom. Návrh parametrov a podmienok zvárania je uvedený viac menej vo všeobecnej rovine. Záverom práce bola navrhnutá kontrola kvality zvarových spojov s dôrazom na optickú mikroskopiu, meranie mikrotvrdosti a EDX mikroanalýzu. Výhody zvárania elektrónovým lúčom danej kombinácie materiálov budú predovšetkým v tom, že CrNi oceľ bude minimálne tepelne ovplyvnená a pri zváraní medi bude absentovať negatívny vplyv kyslíka a vodíka. Poznatky získané pri vypracovaní bakalárskej práce budú vhodným podkladom pre ďalšie riešenie zvárania uvedenej kombinácie kovov elektrónovým lúčom. Dôraz bude kladený najmä na štruktúrnu stabilitu, vrátane tvorby intermetalických fáz. Môže sa prognózovať aj životnosť zvarových spojov cez dostupný softvér.
Kľúčové slová:CrNi oceľ, meď, zvariteľnosť, zváranie elektrónovým lúčom, parametre zvárania, kvalita zvarových spojov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene