18. 9. 2020  19:23 Eugénia
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Protidrogová a preventívna výchova
Autor: Ing. Adriána Dorušincová
Pracovisko:
Vedúci práce:
PhDr. Ivan Milec
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Protidrogová a preventívna výchova
Abstrakt:V bakalárskej práci sa zameriavame najmä na primárnu prevenciu drogovej závislosti žiakov nami vybraných stredných odborných škôl. Práca pozostáva z teoretickej a empirickej časti. V teoretickej časti objasňujeme základné pojmy a termíny, s ktorými pracujeme v ďalších kapitolách a viažu sa k danej problematike, charakterizujeme prevenciu a jednotlivé druhy prevencie, niektoré podstatné faktory pôsobiace na vznik závislostí. V empirickej časti sa zameriavame na prieskum realizovaný na dvoch stredných odborných školách. Prieskum bol realizovaný pomocou nami vypracovaného anonymného dotazníka, ktorého výsledky sme pomocou matematicko-štatistických metód analyzovali.
Kľúčové slová:
droga, učiteľ, žiak

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene