Apr 6, 2020   2:47 p.m. Irena
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Development of key competences and teaching of technical subjects.
Written by (author): Ing. Lucia Šimurdová, PhD.
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rozvoj kľúčových kompetencií a vyučovanie technického odborného predmetu
Summary:Cieľom dizertačnej práce bolo zistiť a analyzovať súčasný stav skúmanej problematiky, vytvoriť inovované učebné texty pre predmet Úvod do vysokoškolského štúdia a prostredníctvom porovnávajúceho výskumu overiť efektívnosť výučby Úvod do vysokoškolského štúdia a zistiť či existuje pozitívna korelácia medzi výučbou predmetu a rozvojom kľúčovej kompetencie učiť sa učiť. Dizertačná práca bola vytvorená počas doktorandského štúdia na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MTF STU v Trnave. Práca sa skladá z dvoch častí: z teoretickej analýzy a z pedagogického výskumu. V prvej časti práce autorka analyzuje súčasný stav problematiky, bližšie charakterizuje a klasifikuje jednotlivé kľúčové kompetencie, zaoberá sa kľúčovou kompetenciou učiť sa učiť, učebnými štýlmi a učebnými zručnosťami. V druhej časti práce sa autorka zaoberá empirickým výskumom. Uvádza ciele, hlavnú hypotézu a pracovné hypotézy výskumu. Zaoberá sa výskumnými metódami a technikami, organizáciou výskumu, charakterizuje aktívne a intervenujúce premenné. Ďalšia časť obsahuje kvantitatívne a kvalitatívne spracovanie výsledkov výskumu. Na základe štatistických metód verifikuje výskumné hypotézy, interpretuje výsledky výskumu, navrhuje odporúčania na zefektívnenie výučby predmetu Úvod do vysokoškolského štúdia. V závere práce sú zhrnuté výsledky celej dizertačnej práce, ktoré dokazujú skutočnosť, že získané výsledky v práci prispievajú k zvýšeniu efektívnosti výučby predmetu a aj k rozvoju kľúčovej kompetencie učiť sa učiť u študentov.
Key words:kľúčové kompetencie, kompetencia učiť sa učiť, študenti , porovnávací výskum

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited