Jul 14, 2020   8:30 a.m. Kamil
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:Text books requirements in the electrotechnical subjects on secondary vocational schools
Written by (author):
Ing. Daniela Hívešová, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
doc. Ing. Sándor Albert, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Požiadavky na učebnice v odbornom technickom predmete na SOU
Summary:
Učebnice plnia veľmi dôležité úlohy vo vyučovacom procese. Sú dôležité pre žiakov i pre učiteľov. Cieľom práce je navrhnúť efektívnu metódu tvorby efektívnych učebníc odborných elektrotechnických predmetov na stredných odborných školách. Väčšina učebníc používaných v súčasnosti na stredných odborných školách bola vydaná pred viacerými rokmi. Učebnice vydávané v súčasnosti sú väčšinou piate alebo šieste vydanie starých učebníc. Mnohé nové odborné predmety nemajú učebnice vôbec. Zistili sme, že v súčasnosti používané učebnice nespĺňajú mnohé z aktuálnych didaktických požiadaviek na učebnice. Každý žiak používa iný spôsob pri získavaní a osvojovaní si novej látky -- má vlastný učebný štýl. Učebnice by mali okrem didaktických zásad zohľadňovať aj rôznosť učebných štýlov žiakov. Zisťovali sme kvantitatívne rozloženie prevládajúcich učebných štýlov žiakov stredných odborných škôl. Navrhujeme vytvoriť učebné texty s dominantnými prvkami učiva na efektívny rozvoj kľúčových kompetencií žiaka.
Key words:učebnica, učebný štýl žiaka, kľúčové kompetencie, didaktické požiadavky na učebnice

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited