Oct 22, 2020   5:49 p.m. Sergej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The development of the information competence via e-learning
Written by (author):
Ing. Daniel Kučerka, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozvoj informačnej kompetencie prostredníctvom e-learningu
Summary:Cieľom práce bolo analyzovať a popísať súčasný stav skúmanej problematiky. vytvoriť e-learningový text na predmet strojárska výroba pre prvý ročník nadstavbového štúdia v odbore technicko -- ekonomický pracovník a experimentálne overiť. Práca má ambíciu zaplniť niektoré voľné miesta, ktoré v skúmanej problematike informačných kompetencií a e-learningu v slovenskom školstve existujú. Dizertačná práca bola vytvorená počas doktorandského štúdia na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MtF STU. Práca sa skladá z dvoch častí : teoretickej analýzy a pedagogického experimentu. Práca má okrem úvodu a záveru štyri kapitoly. Na začiatku práce je zdôvodnenie výberu témy a je sformulovaný cieľ práce a čiastkové ciele práce. Prvá kapitola vymedzuje základné pojmy. Tieto pojmy sa používajú v literatúre, ale aj v pedagogickej praxe sú vyjadrené rôzne. V druhej kapitole je analýza skúmanej problematiky. Táto časť je zameraná na definície, delenia a klasifikácie kompetencií a kľúčových kompetencií. Pomerne veľká časť tejto kapitoly je zameraná na definície, charakteristiku a modely informačnej kompetencie. Záverečná časť tejto kapitoly je venovaná definíciám, výhodám a nevýhodám e-learningu a didaktike tvorby učebného textu pre e-learning. Tretia kapitola je stručnou charakteristikou štátneho a školského vzdelávacieho programu aplikovaného na predmet Strojárska výroba a návrhom štruktúry učebného e-lernigového textu na predmet Strojárska výroba. Štvrtá kapitola sa zaoberá empirickým výskumom, v ktorom sú uvedené ciele výskumu, hlavná a pracovné hypotézy výskumu. Táto časť zároveň hovorí o spracovaní výsledkov výskumu a verifikácii hypotéz, ktoré skúmajú mieru obtiažnosti, čitateľnosť, vlastnosti a úroveň hodnotenia vlastností e-learningového textu. Výsledky výskumu ukázali, že text je zrozumiteľný a zvládnuteľný pre danú cieľovú skupinu. Na záver kapitoly je uvedené zhrnutie výsledkov výskumu a odporúčania pre teóriu a prax.
Key words:
e-learning, kompetencie, kľúčové kompetencie, informačné kompetencie, e-learnigový text, pedagogický experiment

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited