Nov 12, 2019   1:18 a.m. Svätopluk
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:School quality
Written by (author): Ing. Štefan Sysel
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: Mgr. Viera Kaššáková, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Krpálková-Krelová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kvalita školy
Summary:Bc. SYSEL, Štefan: Kvalita školy. [Diplomová práca.] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovo technologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Vedúca diplomovej práce: Mgr. Kaššáková Viera, PhD., 68 s. Trnava: MTF STU, 2010. Diplomová práca pozostáva z dvoch častí, teoretickej a empirickej. V prvej kapitole teoretickej časti sa zameriavame na súčasný stav skúmanej problematiky kde vymedzujeme základné pojmy ako sú kvalita školy, hodnotenie kvality manažment kvality TQM- komplexné riadenie kvality, kultúra a klíma školy, evalvácia. Na základe analýzy sledovanej problematiky sme uskutočnili prieskum, ktorý bol realizovaný formou dotazníka na troch Obchodných akadémiách v Hlohovci, Seredi a Trnave. Prostredníctvom odpovedí na jednotlivé otázky dotazníka sme zisťovali kľúčové ukazovatele kvality školy a porovnanie jednotlivých škôl vo vybraných ukazovateľoch. Výsledky dotazníka sú zobrazené v grafoch, ktoré dopĺňa interpretácia k odpovediam skúmanej vzorky respondentov.
Key words:kvalita, analýza, vzdelávanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited