21. 1. 2020  5:47 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
Autor: Ing. Veronika Melicherová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Šnircová, PhD.
Oponent:Ing. Mária Homokyová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS, a.s.
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je charakterizovať význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku, popísať informačné zdroje a metódy finančnej analýzy, následne analyzovať súčasnú situáciu využívania finančnej analýzy v podniku PFS a. s. a navrhnúť opatrenia na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia tohto podniku. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola charakterizuje význam finančnej analýzy pre finančné riadenie podniku, popisuje informačné zdroje a metódy finančnej analýzy. Druhá kapitola následne analyzuje súčasnú situáciu využívania finančnej analýzy v podniku PFS a. s.. Analýza je pritom zameraná na analyzovanie programu Fina Plus používaného spoločnosťou a používaných pomerových finančných ukazovateľov. V tretej kapitole je uvedený návrh opatrení na využívanie finančnej analýzy pre podporu finančného riadenia podniku PFS a. s.. Štvrtá kapitola je zameraná na zhodnotenie navrhnutých opatrení z pohľadu vynaložených prostriedkov a dosiahnutých prínosov pre spoločnosť.
Kľúčové slová:finančné ukazovatele, finančné riadenie, finančná analýza, program Fina Plus

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene