Jan 25, 2020   5:35 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Motion of arrangements for raising the effectiveness of inventory management with the connection to functioning of Swedwood Slovakia, s.r.o., branch Spartan, store system
Written by (author): Ing. Ján Forner
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zefektívnenie procesu riadenia zásob s prepojením na fungovanie skladového systému podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod SPARTAN
Summary:FORNER, Ján: Návrh opatrení na zefektívnenie procesu riadenia zásob s prepojením na fungovanie skladového systému podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod SPARTAN. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: doc. Ing. Helena Vidová, PhD. -- Trnava: MtF STU, 2010. Kľúčové slová: Logistika, riadenie zásob, skladové hospodárstvo. Moja práca sa zaoberá problematikou nákupnej logistiky konkrétne oblasťou riadenia zásob a skladového hospodárstva. Cieľom práce bolo vypracovať analýzu aktuálneho stavu procesu zásobovania, deskripcia skladového systému v podniku Swedwood Slovakia, s.r.o., odštepný závod SPARTAN. Na základe zistených informácií bolo ďalej cieľom práce navrhnúť opatrenia na zefektívnenie procesu riadenia zásob s prepojením na fungovanie skladového systému v tomto podniku. V prvej časti som popísal teoretické poznatky v oblasti logistiky so zameraním na obstarávaciu logistiku. V druhej časti zhodnotil aktuálny stav procesu zásobovania v podniku, na základe ktorého som v ďalšej časti navrhol opatrenia na zefektívnenie procesu v danej oblasti. V štvrtej kapitole som zhodnotil navrhované opatrenia a uviedol ich prínosy pre podnik.
Key words:riadenie zásob, skladové hospodárstvo, Logistika

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited