Jun 5, 2020   3:26 p.m. Laura
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Quality assurance in production process
Written by (author):
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese
Summary:
KADLEČÍK, Jaroslav: Zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese, [ Bakalárska práca ] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD. - Trnava: MTF STU, 2012, 54s. Bakalárska práca je zameraná na zabezpečovanie kvality vo výrobnom procese pomocou najznámejších metód, na aplikáciu príslušných metód do výrobného procesu a na odstraňovanie chýb zistených týmito metódami. Práca sa začína opísaním podstaty a významu zabezpečovania kvality vo výrobnom procese, ďalej nasleduje analýza zabezpečovania kvality vo výrobnom procese firmy DELPHI Slovensko, s.r.o., zhodnotenie výsledkov analýzy a námety na zlepšenie a ich prínos do podniku. V prvom bode je opísaný vývoj manažérstva kvality, podstata SMK, nástroje používané vo výrobnom procese a ich aplikácia, brainstorming a nakoniec spôsob overovania výrobku. V druhej kapitole je práca zameraná na analýzu zabezpečovania kvality vo výrobnom procese firmy DELPHI Slovensko, s.r.o. Tretí bod zahŕňa zhodnotenie výsledkov, ktoré boli zistené realizovanou analýzou v spoločnosti DELPHI Slovensko, s.r.o.. Na záver ako posledné nasledujú námety a ich prínos pre zlepšenie do podniku. Po implementácii navrhnutých nápravných opatrení by sa mala zlepšiť aktuálna situácia vo výrobnom procese.
Key words:
Ishikawa diagram, zabezpečovanie kvality, Brainstorming, sedem základných nástrojov manažérstva kvality, overovanie výrobku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited