Sep 26, 2020   4:36 a.m. Edita
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Forms of employee motivation to improve the quality in ,production
Written by (author): Ing. Mária Bendiková
Department:
Thesis supervisor: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Formy motivácie zamestnancov pri zlepšovaní kvality vo výrobe
Summary:Cieľom mojej práce "Formy motivácie zamestnancov pri zlepšovaní kvality vo výrobe." Je zistiť, ako sú motivovaní zamestnanci firmy Datalogic Slovakia a navrhnúť zlepšenie na zvýšenie motivácie zamestnancov. Teoretická časť bakalárskej práce je zameraná na oboznámenie sa so systémom kvality, formami a spôsobmi motivácie a faktormi, ktoré ovplyvňujú motiváciu zamestnancov. V druhej časti som analyzovala súčasný stav motivácie zamestnancov v podniku Datalogic Slovakia formou štruktúrovaného rozhovoru s nadriadenými. Na základe výsledkov prieskumu som navrhla Matrix flexibility- ako formu motivácie zamestnancov na zlepšenie kvality vo výrobe. Na záver bolo vypracované zhodnotenie návrhu zlepšenia a jeho prínos pre zamestnancov a výrobu.
Key words:
Analýzy podniku, Formy motivácie, Motivácia zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited