Jan 24, 2020   4:35 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electron beam welding of high-alloyed steel to copper
Written by (author): Ing. Daniel Mészároš
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Milan Turňa, PhD.
Opponent:doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zváranie elektrónovým lúčom vysokolegovanej ocele s meďou
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá zváraním austenitickej CrNi nehrdzavejúcej ocele s meďou elektrónovým lúčom. Zváranie kombinovaných kovov prináša výhodu úspory materiálu. Austenitické nehrdzavejúce CrNi ocele sú charakteristické dobrou koróznou odolnosťou a Cu má dobrú tepelnú a elektrickú vodivosť. Problémy zvárania uvedenej kombinácie kovov sú dané rozdielnymi fyzikálnymi, chemickými a mechanickými vlastnosťami zváraných materiálov. Vzhľadom na malé tepelné ovplyvnenie základných materiálov pripadá do úvahy zváranie elektrónovým lúčom. Práca pojednáva o fyzikálnej podstate procesu zvárania elektrónovým lúčom a stručne popisuje vývin technológie. Charakterizované sú základné materiály. V ďalšej kapitole je dokumentované zváranie elektrónovým lúčom kombinácie CrNi oceľ - Cu. Návrh kontroly kvality zvarových spojov je uvedený v záve-rečnej časti. Pri experimente bude potrebné počítať s likvačnou praskavosťou, vďaka men-šej teplote tavenia Cu a jej penetrácie na hranice austenitických zŕn. Možno predpokladať, že technológia zvárania elektrónovým lúčom je vhodná na zváranie danej kombinácie ma-teriálov, predovšetkým kvôli nízkemu tepelnému príkonu do zvaru a z toho vyplývajúcich malých deformácií.
Key words:zváranie elektrónovým lúčom, austenitická nehrdzavejúca CrNi oceľ, kontrola kvality zvarov, meď

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited