Dec 14, 2019   9:52 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposition for improvement the system of gaining and choosing employees in company Coop Jednota Trnava, Consumer Cooperative
Written by (author): Ing. Miroslava Chvílová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Čambálová
Opponent:Ing. Patrícia Neitzová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdokonalenia systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d.
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá systémom získavania a výberu zamestnancov. Mojou úlohou bolo podať návrhy na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov. Diplomová práca je rozpracovaná v štyroch kapitolách. Prvá kapitola má teoreticko-pojmový charakter, v ktorej som sa snažila definovať základné pojmy a s tým súvisiace činnosti. Druhá kapitola -- analytická časť obsahuje základné informácie o spoločnosti Coop Jednota Trnava, s.d.. Priblížila som v nej najmä uplatňované spôsoby získavania a výberu zamestnancov. Informácie som čerpala z interných zdrojov podniku. Po zhodnotení súčasného stavu v podniku som mohla pristúpiť k ďalšej časti mojej diplomovej práce, v ktorej som podala návrh na zdokonalenie systému získavania a výberu zamestnancov. V štvrtej kapitole som navrhované riešenia zhodnotila a uviedla som, aký prínos by ich použitie malo pre spoločnosť.
Key words:Výber, Zamestnanci, Získavanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited