Apr 3, 2020   8:10 p.m. Richard
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design ABC analysis as a means to optimize inventories and improve business operation in the warehousing business PASTORKALT a.s..
Written by (author): Ing. Andrej Palacka
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Makyš
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh aplikácie ABC analýzy ako prostriedku optimalizácie podnikových zásob a zlepšenie fungovania skladového hospodárstva v podniku PASTORKALT a.s.
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov získaných štúdiom odbornej literatúry a analýzy súčasného stavu obstarávania, riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku Pastorkalt, a.s. Nové Zámky navrhnúť také opatrenia, ktoré prispejú k optimalizácii podnikových zásob a zlepšia fungovanie skladového hospodárstva v podniku. Diplomová práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá kapitola s názvom Teoretické pojednávanie o problematike obstarávania, riadenia zásob a skladovom hospodárstve je zameraná na vymedzenie základných pojmov spojených s analyzovanou problematikou. Objasňujem po teoretickej stránke pojmy logistika, obstarávanie, zásobovanie a skladovanie. Druhá kapitola popisuje súčasný stav obstarávania, riadenia zásob a skladového hospodárstva v danom podniku. Na základe súčasného stavu (analýzy) som v tretej kapitole navrhol opatrenia na racionalizáciu riadenia zásob a skladového hospodárstva. Tieto navrhované opatrenia som vyhodnotil v štvrtej kapitole, ktorá je záverečná a obsahuje údaje celej problematiky. Dúfam, že uvedené návrhy budú prínosom pre danú firmu a budú časom vo firme aj zrealizované.
Key words:logistika, obstarávanie, zásobovanie, skladovanie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited