Jan 20, 2020   9:20 a.m. Dalibor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Project of strategy conception in company VUJE, ltd. by means of CSR strategy
Written by (author): Ing. Ľubica Miksádová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
Opponent:Ing. Vladimír Rašla, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh koncepcie stratégie v spoločnosti VUJE, a.s. prostredníctvom stratégie CSR
Summary:Práca popisuje vývoj strategického manaţmentu vo svetle paradigmy SM a TUR, HCS model 3E, TUR, historický vývoj CSR, základné piliere CSR. Ďalej popisuje základné oblasti CSR, systém manaţérstva ako dôleţitej súčasti CSR, prostredie CSR a prínosy CSR. V druhej časti analyzuje súčasný stav uplatňovania princípov TUR a stratégie CSR v spoločnosti VUJE, a.s. V tretej časti po analýze teoretických základov CSR a analýze súčasného stavu uplatňovania princípov TUR a stratégie CSR v spoločnosti VUJE, a.s., som vytvorila návrh koncepcie stratégie v spoločnosti VUJE, a.s. prostredníctvom stratégie CSR. Posledná časť je zameraná na hodnotenie vytvoreného návrhu. Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09, "Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)."
Key words:strategický manaţment, trvalo udrţateľný rozvoj, spoločensky zodpovedné podnikanie, zainteresované subjekty

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited