Jan 26, 2020   2:54 p.m. Tamara
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal for improvement processes of stock management in the company CHEMOLAK a.s. Smolenice
Written by (author): Ing. Vladimír Jankovič
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viliam Cibulka, CSc.
Opponent:Ing. Milan Richter
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh racionalizácie procesov riadenia zásob v spoločnosti CHEMOLAK a. s. Smolenice
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť racionalizáciu procesov riadenia zásob v spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice, ktoré umožnia zefektívniť uvedené procesy a tiež zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti. V prvej kapitole som sa zameral na teoretické poznatky z obstarávacej logistiky. Objasnil som základné pojmy a nástroje v nadväznosti na viaceré prístupy z odbornej literatúry. Druhú časť tvorila analýza spoločnosti CHEMOLAK a.s. Smolenice. Na začiatku som predstavil spoločnosť a ďalej som sa detailne venoval trom oblastiam logistiky v Chemolaku ako skladovému systému, riadeniu skladového hospodárstva a nakoniec analýze zásob. Jadrom mojej práce bola tretia kapitola, kde som rozpracoval návrhy racionalizácie procesov riadenia zásob v spoločnosti. Štvrtá kapitola je časť hodnotiaca. Venujem sa tu prínosom mojich návrhov.
Key words:obstarávacia logistika, riadenie zásob, skladovanie, analýza zásob

Current level of public release
 
Bylo zvoleno non-release of final thesis - iný závažný dôvod (v súlade s § 51 Zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (autorský zákon)):
citlivé vnútropodnikové informácie.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited