6. 4. 2020  15:09 Irena
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
Autor: Ing. Lucia Dvoráková
Pracovisko: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce: Ing. Roland Šuba, PhD.
Oponent:prof. Ing. Anton Pokusa, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv obsahu mazadla a prídavku medi na lisovateľnosť výliskov zo železných práškov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je zistiť, aký vplyv má pridávanie medi a mazadla do kovových práškov pri lisovaní na rozmerové hodnoty a na hodnoty hustoty. Diplomová práca je rozdelená do dvoch základných častí. V teoretickej časti diplomovej práce sú rozobraté technologické vlastnosti a charakteristika lisovania kovových práškov, vplyv prídavku medi na lisovateľnosť a systémy železo -- meď. V experimentálnej časti diplomovej práce je opísaná príprava práškov, ich zmesí, príprava vzoriek a následné merania. Ďalej sú uvedené namerané hodnoty s príslušným grafickým zobrazením. Na základe výsledkov, ktoré sa dosiahli, sa zistilo, že pridávanie medi a mazadla do kovových práškov ovplyvňuje hrúbku výliskov, a to tak, že znižuje jej hodnotu.
Kľúčové slová:lisovanie, lisovateľnosť , meď, mazadlo, hustota

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene