Feb 28, 2020   1:46 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of Class Climate to the Motivation of Pupils at Secondary Schools
Written by (author): Ing. Marcela Sedláková
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv triednej klímy na motiváciu žiakov SOŠ
Summary:SEDLÁKOVÁ, Marcela, Bc.: Vplyv triednej klímy na motiváciu žiakov SOŠ. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. - Školiteľ: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD. - Trnava: MTF STU, 2010. 75 s. Kľúčové slová: škola, školský systém, vzdelávací proces, žiak, učiteľ, stredná škola, motivácia, motivačné metódy, postoje, záujmy, názory, potreby, motívy. Diplomová práca prináša poznatky o využívaní a doceňovaní motivácie vo výchovno-vzdelávacom procese. Na prieskum efektívneho využívania motivácie žiakov stredných škôl vo vyučovaní sme použili dotazník pre učiteľov a pre žiakov stredných škôl. Dotazníkom pre učiteľov sme zisťovali postoje a záujem učiteľov o problematiku motivácie žiakov do vyučovacieho procesu. Dotazníkom pre študentov sme zisťovali ich vzťah k učivu, ktoré sa učia v škole, či im je umožnený priestor na vlastný spôsob realizácie a či sú rešpektované ich názory. Naším hlavným zámerom bolo dotazníkovým prieskumom zistiť, aký vplyv má klíma triedy na motiváciu žiakov SOŠ. Stanovili sme si 4 konkrétne ciele, a to, ako sa žiaci vo svojej triede cítia a či učitelia robia medzi nimi rozdiely. Ďalej či sa učitelia snažia svojim správaním vytvárať pozitívnu atmosféru v triede, v ktorej učia, a či umožňujú na vyučovaní žiakom uplatňovať vlastný prístup a samostatnosť. Rôznorodosť odpovedí, skôr kladných, je spracovaná na str. 59-60. V závere práce sú odporúčania pre pedagogickú prax, ktoré môžu pomôcť v riešení týchto nedostatkov.
Key words:škola, školský systém, vzdelávací proces

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited