Oct 26, 2020   8:11 p.m. Demeter
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The impact of wire straightening and its mechanical qualities.
Written by (author):
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vplyv rovnania drôtu na jeho mechanické vlastnosti
Summary:
GÁLOVIČ, Roman: Vplyv rovnania drôtu na jeho mechanické vlastnosti. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ: Doc. Ing. Viktor Titel CSc. -- Trnava: MtF STU, 2010. 60 s. Diplomová práca pojednáva o jednotlivých zariadeniach a technológii ťahania a rovnania drôtu vo firme RIMPONA s.r.o. V diplomovej práci som sa snažil podať komplexný obraz o technológii ťahania oceľových rebrovaných drôtov a následného rovnania týchto rebrovaných drôtov používaných v stavebnom odvetví. Diplomovú prácu som preto rozvrhol do štyroch základných časti. V prvej časti som popísal technológiu ťahania oceľového drôtu. Snažil som sa podať pomerne široký obraz o technológii ťahania drôtu, so súčasným vtláčaním rebierok do jeho povrchu. V druhej časti som sa venoval technológii rovnania rebrovaného drôtu, kde som spomenul a čiastočne popísal samotné rovnacie zariadenie. Tretia časť tejto diplomovej práce je zameraná na realizáciu a vyhodnotenie praktických experimentov vplyvu rovnania na zmenu mechanických vlastností rebrovaného drôtu. Na záver som vypracoval krátke zhodnotenie diplomovej práce a uviedol použitú literatúru, z ktorej som čerpal cenné informácie pre vypracovanie tejto diplomovej práce.
Key words:drôt, rovnanie, technológia ťahania

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited