Aug 15, 2020   4:04 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The concept and creation of a literary teaching aid
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh literárnej učebnej pomôcky
Summary:
SÚHRN KARVAŠOVÁ, Ingeborg: Návrh a vyhotovenie literárnej učebnej pomôcky. [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. - Školiteľ: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.- Trnava: MtF STU, 2010. Kľúčové slová: učebné pomôcky, učiteľ, žiak, katalóg, elektrotechnický tovar. Práca sa zaoberá návrhom a vyhotovením literárnej učebnej pomôcky pre odborný predmet Tovaroznalectvo a tematický celok elektrotechnický tovar. V diplomovej práci sa zameriavame na návrh literárnej učebnej pomôcky formou katalógových listov. Práca má teoreticko-praktický charakter. V prvej časti sme sa pokúsili opísať súčasný stav skúmanej problematiky, charakterizovať základné pojmy: vyučovacie prostriedky, nemateriálne vyučovacie prostriedky, materiálne didaktické prostriedky, ako aj využitie učebných pomôcok v učebnom odbore obchodný pracovník. V praktickej časti sme dotazníkovou metódou zisťovali či by učebná pomôcka mohla byť žiakom nápomocná pri štúdiu a mohla pomôcť vyučujúcemu vzbudiť záujem žiakov o tematický celok Elektrotechnický tovar. Cieľom prieskumu bolo zistiť, či učebnica Tovaroznalectva pre tretí ročník učebného odboru obchodný pracovník, obsahuje aktuálne informácie, či žiaci používajú na vyučovacej hodine učebné pomôcky a či by navrhnutá učebná pomôcka bola nápomocná žiakom pri štúdiu.
Key words:
učebné pomôcky, učiteľ, žiak, katalóg, elektrotechnický tovar

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited