Feb 25, 2020   11:45 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The comparision of school system in Slovak Republic and Hungary with intention to Secondary Technical Schools.
Written by (author): Ing. Gabriel Szalatnyai
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie školského systému v Slovenskej republike a v Maďarskej republike so zameraním na stredné odborné školy
Summary:Súhrn Szalatnyai, Gabriel: Porovnanie školského systému v Slovenskej republike a v Maďarskej republike so zameraním na stredné odborné školy. Diplomová práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Vedúci diplomovej práce: doc.Ing. Roman Hrmo, PhD.: Pedagogická fakulta STU, 2010. Kľúčové slová: škola, školský systém, vzdelávací proces, žiak, stredná škola, učebný odbor, odborné vzdelanie, výučba, učivo, odborný výcvik V práci sme sa zamerali na získanie empirických poznatkov o stave a úrovni vyučovacieho procesu na strednej odbornej škole v Slovenskej republike a v Maďarskej republike. Prostredníctvom dotazníka, ktorý vyplnilo 156 žiakov druhého a tretieho ročníka dvoch stredných škôl sme posudzovali stav a úroveň vyučovacieho procesu na základe 16 otázok v dotazníku. Zistili sme, že existujú rozdiely medzi jednotlivými školami, a taktiež sme zistili, že existujú rozdiely aj medzi jednotlivými ročníkmi. Rozdiely sme zistili vo vybavení tried a odborných učební, v rešpektovaní medzipredmetových vzťahov, v zabezpečení odbornej praxe a odborného výcviku, v objektívnosti hodnotení študentov, v mimoškolskej činnosti a v propagácie školy na verejnosti. Dotazníkom sme zistili, že vybavenie tried a odborných učební je kvalitnejšie na Združenej strednej škole v Štúrove. Taktiež medzipredmetové vzťahy sú viacej rešpektované u nás, ako v zahraničí. Pretože dotazník bol zameraný na zhodnotenie stavu a úrovne vyučovacieho procesu, triedni učitelia dotazník nevypĺňali. V závere práce sú odporúčania pre pedagogickú prax, ktoré môžu pomôcť v riešení týchto nedostatkov.
Key words:škola, school, školský systém, school system, vzdelávací proces, educational process

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited