Oct 28, 2020   4:46 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analysis of quality of detailed gravity mapping in scale 1:25000
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Viktoria Szalaiová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza kvality gravimetrického mapovania v mierke 1:25000
Summary:
Cieľom tejto práce je analýza gravimetrického mapovania v mierke 1:25000. Dôvodom pre túto prácu je získanie predstavy o kvalite výsledného produktu mapovania, čo je mapa úplných Bouguerových anomálií. V jednotlivých kapitolách sa podrobnejšie zaoberám analýzou vzťahu určenia výšky a digitálnych modelov, polohy a úplnej Bouguerovej anomálie respektíve topokorekcie. Kvalitu určenia výšky, resp. dostupných digitálnych modelov reliéfu som posudzoval na základe porovnania meraných výšok s digitálnymi modelmi reliéfu. Boli to modely GFZ, SRTM, DMR-3. Praktickú časť experimentu som vykonával vo vybranej lokalite (Detvianska Huta) v ktorej som vykonal analýzu kvality polohy, tiažového zrýchlenia a úplnej Bouguerovej anomálie. Úplnú Bouguerovu anomáliu som testoval na základe praktického experimentu porovnaním s vypočítaných údajov s pôvodnou mapou úplných Bouguerových anomálií.
Key words:gravimertcké mapovanie, digitálny model reliéfu, úplná Bouguerova anomália

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited