Oct 28, 2020   4:57 a.m. Dobromila
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Options of the point nearest surrounding assesment for calculating the topographic correction
Written by (author):
Department:
Department of Theoretical Geodesy (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Mgr. Pavol Záhorec
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti určenia priebehu najbližšieho okolia bodu pre výpočet topografickej korekcie
Summary:
Abstrakt Digitálny model reliéfu (DMR) je dôležitou súčasťou analýz s oblasti geodézie a geofyziky. Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi výslednú presnosť DMR je množina vstupných priestorových údajov o teréne, počet bodov, voľba interpolačnej metódy a tiež účel použitia DMR. Jednou z možností použitia je vyjadrenie priebehu terénu najbližšieho okolia gravimetrického bodu za účelom výpočtu topografickej korekcie. V teoretickej časti bakalárskej práce som charakterizoval tvorbu DMR, spôsob vizualizácie, hodnotenie presnosti vstupných dát na jeho tvorbu. Práca ďalej popisuje tiažové pole Zeme ako aj problematiku topografických korekcií a možnosti ich výpočtu. Cieľom práce je posúdiť najvhodnejšiu metódu zberu priestorových dát o najbližšom okolí gravimetrického bodu pre ktorý počítame topografickú korekciu ako aj porovnanie nameraných údajov s existujúcimi digitálnymi modelmi na území SR. Podrobnejšie som sa venoval popisom jednotlivých meračských metód ako aj spôsobom vytvorenia digitálneho modelu reliéfu a posúdeniu presnosti z výsledkov meraní prostredníctvom týchto metód. Na základe výsledkov porovnania vytvorených digitálnych modelov s etalónom je najvhodnejšia metóda GNSS. Pri porovnaní výsledkov s existujúcimi digitálnymi modelmi sa ukazuje v daných lokalitách najvhodnejší DMR-2. Priemerná hodnota vypočítaných topografických korekcií v lokalite Zborov nad Bystricou dosahuje hodnotu 0,1390 mGal. V lokalite Vršatec je priemerná hodnota topografickej korekcie 0,0310 mGal. Na presnosť určenia topografickej korekcie najbližšieho okolia bodu najviac vplýva podrobnosť priestorových údajov o teréne, čo docielime vhodným výberom meračských metód. Z výsledkov praktického experimentu je možné konštatovať, že pre územia s prekážkami v podobe hustej zástavby, resp. zalesnený terén je najvhodnejšie metóda elektronickej tachymetrie, pre detailný popis terénu je vhodné použiť metódu 3D laserového skenovania. Optimálna metóda, ktorú možno použiť v teréne bez prekážok s otvoreným priestranstvom je metóda GNSS.
Key words:
Topografická korekcia, Digitálny model reliéfu, GNSS

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited