1. 4. 2020  4:14 Hugo
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Daniel Višňovský
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Eva Jankovichová, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Bielikova
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Cieľom mojej bakalárskej práce je v prvej časti vypracovať projekt organizácie výstavby (POV) bytového domu so zameraním na realizáciu hrubej stavby. Súčasťou projektu je textová časť obsahujúca technickú správu k POV s časovým plánom a výkresovú časť obsahujúcu situáciu zariadenia staveniska k projektu organizácie výstavby (POV). V druhej časti bude moja práca zameraná na vypracovanie technologického predpisu realizácie zateplenia obvodových konštrukcií. V ďalšej časti som v rámci Ateliérovej tvorby vypracoval podklady projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie, ktoré sú taktiež súčasťou mojej bakalárskej práce.
Kľúčové slová:stavenisko, zateplenie, organizácia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene