Dec 9, 2019   9:36 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design, energetic and economic evaluation of the heat pump air-
Written by (author): Ing. Miriam Lešťáková
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Václav Havelský, CSc.
Opponent:Ing. Lucia Bursíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh, energetické a ekonomické vyhodnotenie systému tepelného čerpadla vzduch - voda pre vykurovanie v rodinnom dome
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh konkrétneho tepelného čerpadla vzduch --voda pre vykurovanie v rodinnom dome, nachádzajúcom sa v lokalite Tlmače. Hlavná časť práce je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola je venovaná potenciálu tepelných čerpadiel a nízkoteplotným zdrojom energie. V ďalšej časti je popísaný princíp obehu tepelného čerpadla a jeho základné komponenty. Tretia časť sa zaoberá hodnotením efektívnosti tepelných čerpadiel a v záverečnej časti je navrhnuté tepelné čerpadlo energeticky a ekonomicky vyhodnotené. Súčasťou bakalárskej práce je aj porovnanie tepelného čerpadla s klasickým spôsobom vykurovania pomocou fosílnych palív. Výsledkom riešenia danej problematiky je návrh vhodného tepelného čerpadla vzduch - voda a zhodnotenie návratnosti investícií predkladaného riešenia.
Key words:tepelné čerpadlo, sezónny koeficient výkonnosti COP, energetická , ekonomická efektívnosť, návratnosť investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited