Mar 29, 2020   2:19 p.m. Miroslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Controlling of a train traffic system and communication with the control system of a loader machine
Written by (author): Ing. Tibor Csiba
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Ladislav Körösi, PhD.
Opponent:Ing. Leo Mrafko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Riadenie dopravného systému vlakov a komunikácia s riadením regálového zakladača
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce bolo riadenie dopravného systému vlakov a skúmanie možností komunikácie s riadením regálového zakladača. Na riadenie dopravného systému boli aplikované algoritmy z teórie grafov. V rámci diplomovej práce sme sa venovali možnosťami implementácie Dijsktrovho algoritmu, a Bellman - Fordovho algoritmu. Boli naštudované základné poznatky z teórie grafov, a pomocou nich bol radiaci program implementovaný do PLC 300, ktorý bol spojený s reálnym modelom. V rámci programovania PLC sme sa oboznámili so softvérom Simatic S7 a WinCC. Po získaní základných vedomostí boli naštudované programovacie jazyky softvéru Simatic S7 a bol vybraný programovací jazyk Ladder Logic (LAD) diagram. Na implementáciu Dijkstrovho algoritmu bol zvolený programovací jazyk ANSI C štruktúry, SCL (Structured Control Language). Boli skúmané možnosti komunikácie dvoch riadiacich jednotiek a bol nájdený vhodný spôsob na tento účel. Boli vytvorené rôzne simulácie na riadenie respektíve riešenie dopravného systému. Na tieto účely bol používaný programovací jazyk C#. Boli vytvorené dve aplikácie, jedna z nich umožňuje dynamické ručné vytvorenie grafov, a ich riešenie pomocou už spomenutých algoritmov, druhá aplikácia implementuje supervízorové riadenie nami zvoleného dopravného problému. Obidve aplikácie môžu slúžiť aj ako pomôcky pre ostatných vývojárov a inžinierov, keďže sú napísané štruktúrou balíkov. Na základe týchto programov sú v diplomovej práce znázornené naše dosiahnuté výsledky, problémy, ktoré nastali a možnosti smerov ďalšieho vývoja a zdokonaľovania algoritmov a riešení.
Key words:Simatic, Dopravný systém, Teória grafov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 1 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited