Feb 25, 2020   6:48 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to improve the education of employees in the company TEAM INDUSTRIES, Ltd
Written by (author): Bc. Miriam Bálintová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
Summary:BÁLINTOVÁ, Miriam: Návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku TEAM INDUSTRIES, s.r.o. [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. -- Školiteľ: Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD. - Trnava: MtF STU, 2012. 52 s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Team Industries, s.r.o. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá časť sa zameriava na teoretický význam vzdelávania, na vzdelávanie zamestnancov v priemyselných podnikoch, ďalej na metódy vzdelávania a hodnotenia zamestnancov v spoločnosti. Druhá kapitola je zameraná na analýzu súčasného stavu systému vzdelávania zamestnancov v spoločnosti Team Industries, s.r.o. Taktiež som vytvorila dotazník o spokojnosti vzdelávania zamestnancov v spoločnosti, ktorý som vyhodnotila. Predmetom tretej kapitoly je návrh opatrení na zdokonalenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku. V záverečnej časti bakalárskej práce sa nachádzajú zhodnotenia navrhovaných opatrení na zdokonalenie vzdelávania v spoločnosti.
Key words:vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, školenie zamestnancov, proces podnikového vzdelávania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited