Dec 11, 2019   2:24 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Kongresovy hotel, revitalizacia pristavu
Written by (author): Ing. arch. Miriama Chlapovičová
Department: The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Kongresový hotel, revitalizácia Zimného prístavu v Bratislave
Summary:Bratislava má v rámci Európy významnú polohu. Zimný prístav je pre ňu dôležitým územím z hľadiska polohy ale aj dostupnosti. Nachádza sa v centre hlavného mesta a obklopuje severnú časť Dunaja. Územie je ohraničené zo západnej časti mostom Apollo a z východnej časti Prístavným mostom. V súčasnosti je využívaný na lodnú prepravu a na jeho území sa nachádzajú objekty lodného riaditeľstva ako aj pamiatkovo chránený objekt -- dom lodníkov. Stavebný boom, ktorý v posledných rokoch prepukol hlavne v Bratislave privádza nových developerov na toto územie a hlavne vďaka polohe je pre nich zaujímavým pre revitalizáciu. Okrem výhodnej polohy v centre meste je kladným aspektom blízkosť vody -- Dunaja. Za jediné negatívum môžeme považovať jej kolísavú hladinu. Hladina 1000 ročnej vody tu dosahuje výšku 4,5 m. Tieto problémy sú však riešiteľné vyvýšením terénu. Kvalitu tohto územia zdvihla aj rozvíjajúca sa zástavba vo východnej časti -- vybudovaním polyfunkčného komplexu Eurovea, blízkosťou Slovenského národného divadla sa zvyšuje jej hodnota. 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE: Názov stavby Kongresový hotel Miesto stavby: zimný prístav, Bratislava Podlažnosť: 20. NP /hotel -- 20.NP, kongresová časť 4. NP/ 2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY: Územie na ktorom bude navrhovaný hotel stáť sa nachádza v centrálnej časti hlavného mesta -- Bratislava. Pozemok na ktorom je budova navrhnutá je súčasťou zimného prístavu. Pozemok je rovinatý v súčasnosti pokrytý trávnatým porastom. Okolitá zástavba je riedka. Na západnej strane sú v dnešnej dobe situované hlavné objekty riaditeľstva lodnej dopravy. Hlavný dopravný ťah tvorí na severe Prístavná ulica, na ktorú je kolmo pripojená košická ulica, spájajúca mostom Apollo mestskú časť Petržalka a vytvárajúca hlavný ťah na Brno a Viedeň. Na území zimného prístavu sa nachádza jeden pamiatkovo chránený objekt a je ním dom lodníkov. 3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE: Stavba je navrhnutá ako objekt kongresového hotela. Navrhovaná budova sa skladá z 2 základných hmotových prvkov -- výškovej 20 podlažnej budovy a 4 podlažného kongresového centra. Jej súčasťou je parkovanie riešené na 1. PP s celkovou kapacitou parkovacích státi 97 miest. Parkovanie je riešené taktiež na teréne s počtom parkovacích státi 30 miest. 20 podlažná budova hotela je funkčne aj tvarovo rozdelená na 2 časti. Strednú časť tvorí vertikálne komunikačné jadro, ktoré zároveň predstavuje hlavný nosný prvok. Západnú časť výškového objektu tvorí hotelové bývanie s kapacitou 7 izieb na jednom podlaží. Každá izba je riešená ako dvojlôžková tj. na jednom NP sa nachádza celkovo 14 lôžok hotelového typu a 10 lôžok apartmánového typu. Celková kapacita hotelovej časti je 196 lôžok tj. 98 izieb a kapacita apartmánovej časti je 120 lôžok tj. 60 izieb. V objekte je spolu 316 lôžok. V rámci podlažia je každá izba iná, na jednotlivých podlažiach sa však opakujú. Cez 2. NP, 5. NP, 8. NP, 11. NP, 14. NP a 17. NP prechádza balkón -- stropná doska a izby v koncových častiach sa preto odlišujú. Balkón slúži ako vyhliadka resp. oddychový a stretávací priestor pre návštevníkov hotela. Okrem objektom zastavanej plochy je pozemok členený na dopravné plochy -- parkovisko a komunikácie, a na zelené plochy. 4. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO- TECHNICKÉ RIEŠENIE OBJEKTU Keďže je objekt situovaný v zimnom prístave, tj. v území na ktorom sa nenachádza takmer žiadna zástavba, zvolila som výšku objektu vzhľadom k môjmu celkovému urbanistickému návrhu. Tzn. navrhované budovy nachádzajúce sa na severnej strane od riešeného objektu tvoria výškovú "baríéru" od Prístavnej ulice, ktorú som preniesla aj do môjho objektu. Pri objemovom riešení som vychádzala z okolia. Brala som do úvahy orientáciu na svetové strany. Žiadna izba vo výškovej budove nie je orientovaná čisto na sever. Izby ponúkajú výhľad a všetky svetové strany -- z toho vychádza aj tvar -- dve elipsy prekrývajúce sa cez seba ponúkajúce výhľad na okolie -- na Dunaj a mesto. Objekt je orientovaný severojužným smerom so zakrivením sledujúcim prúdenie vetra. Koncept výškovej budovy vychádza pôdorysne z elíps. Princíp elíps a zvlnenia som použila taktiež na fasáde nižšieho objektu a tým objekty pôsobia zľadene a korešpondujú so sebou. Priestorovo objektom prechádza vlnka v ktorej je situovaná kongresová hala pre 260 ľudí so sedením javiskového typy s možnosťou doplnenia stoličiek. Hmotovo - priestorové riešenie : Objekt pozostáva z výškovej budovy - hotelovej častia a 4-podlažnej budovy kongresového centra. Fasádu hotela tvorí zasklenie pozdĺž celej výšky podlaží. Okrem zasklenia celoplošného je doplnené zasklenými protipožiarnymi sklami na jednotlivých podlažiach vo výške 900 mm nad stropnou konštrukciou a 400 mm pod stropnou doskou pri nižšom podlaží. Parter je odľahčený. Hlavný vstup do priestorov kongresovej miestnosti, rokovacích miestností, lobby baru a fitnecentra je zo severnej strany. Možnosť vstupu je aj z južnej strany -- zo strany Dunaja. Hlavný vstup do hotela je z východnej strany prekrytý markízovu. Funkčné riešenie : Dominantnou funkciou je hotelové ubytovanie, ku ktorému sú pričlenené podlažia rokovacích a kongresovej miestnosti. Statickú dopravu pre celý objekt je riešená v 1.PP a na teréne. Prídavnou funkciou je funkcia prenajímateľného priestoru na treťom a štvrtom podlaží výškového objektu. Reštaurácia a bar prechádzajú cez prvé a druhé nadzemné podlažie. Bar pre verejnosť je prístupné z južnej strany, zo strany Dunaja. Na prízemní nižšieho objektu je taktiež fitness. Na 2.NP je wellnes zariadenie prepojené s wellness barom a biliardom. 3. a 4. NP tvoria rokovacie miestnosti a koncový prvok tvorí kongresová hala. Z 3. a 4. NP je možný prechod do výškovej budovy. Dispozično -- prevádzkové riešenie: Dispozičné riešenie objektu je navrhnuté ako radenie jednotlivých funkčných celkov tak horizontálne ako i vertikálne. Strednú časť dispozície tvorí v 4. podlažnom objekte zázemie reštaurácie, baru, denné miestnosti, hygienické zariadenia, sklady, šatne. Vo výškovej budove je to železobetónové jadro s dvomi schodiskami, šiestimi výťahmi, upratovačkou a skladom čistého a špinavého prádla na každom podlaží. Technické vybavenie objektu je situované v 4 podlažnom objekte v suteréne tj . 1. PP - kotolňa a strojovňa VZT. Vo výškovej budove je na streche tj na 20. NP Výtvarno - kompozičně riešenie: Celý objekt je výtvarne a kompozične riešený ako celozaskelný s delenými plochami okien. Menší objekt má horné dve podlažia odstúpené. Kontrastne pôsobí krivka prekrývajúca vstup do objektu a ťahajúca sa pozdĺž celého 4. podlažného objektu. Zázemia, hygienické jadrá, šatne sú situované v centrálne časti dispozície 4-podlažného objektu, tým sa dosiahla možnosť výhľadu na takmer všetky svetové strany s výnimkou východnej, ktorá je železobetónova a predstavuje opornú časť zakrivenej kongresovej haly. Hlavné vstupy do objektu sú bezbariérové a výťahy sú prístupné z úrovne 1NP. V rámci statickej dopravy je navrhnutý primeraný počet príslušných parkovísk v 1. PP s počtom 6 státi pre imobilných. Základné konštrukčné a technické riešenie: ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE: Koncepcia stavby je uvažovaná tak, že nosný systém vyššieho objektu vytvorí železobetónové jadro hrúbky 200 mm, prechádzajúce celou výškou objektu a stĺpy umiestnené 800 mm od vonkajšej hrany fasády. Nosný systém 4-podlažnej budovy je pozdĺžny skeletový s osovým rozponom 5500-6000-5500-7000-6000-5500 mm. Hrúbky stĺpov sú 400x400mm, v priečnom smere v osovej vzdialenosti 8400mm. V 1.PP je na obvodové steny použité murivo Porotherm o hrúbke 400m. Zvyšné steny sú z Porothermu 125 mm, 150 mm a deliace steny 250mm. Obvodové steny tvorí bezpečnostné sklo v interiéry je použité sklo Lacobel. V troch miestach celého objektu je situovaná dilatačná škára. V celom objekte sa nachádza celkovo 6 vystužených schodiskových jadier a 9 výťahov. Jadrá sú železobetónové o hrúbke 200 mm a spolu so skeletovým systémom zabezpečujú vodorovnú tuhosť celého objektu. VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE: Stropy v 4- podlažnom objektu sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky o hrúbke bude 200 mm, doplnené prievlakmi v modulových osiach. Stropy vo výškovom objekte sú bezprievlakové hríbové. Konštrukciu kongresovej haly tvorí oceľová priehradovina. Na 3.NP je prechod do výškového objektu s možnosťou výlezu na plochú pochôdznu strechu. Na 20 NP výškovej budovy je vyhliadka. V objekte je celkovo 8 schodísk - 6 vystužených železobetónových a 2 schodiská sú interiérové spájajúce reštauráciu a bar na 1. a 2. NP. Hrúbka schodiskových dosiek je 150 mm. V objekte výškovej 20-podlažnej budovy je celkovo 6 schodísk, z toho 2 sú uvažované ako evakuačné. Objekt 4 -- podlažný má 4 výťahy. Strednou časťou 4- podlažného objektu prechádza "diera" -- open space cez 4 podlažia , ukončená svetlíkom na streche. Požiarna bezpečnosť: Objekt je podľa požiadaviek o požiarnej bezpečnosti rozdelený požiarnymi priečkami. Všetky schodiská ústia na 1.NP do exteriéru -- voľného priestranstva. Únik je v celej budove umožnený v dvoch smeroch.
Key words:hotel, kongres, reštaurácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited