Dec 8, 2019   10:59 a.m. Marína
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of axial deformation in the steel tube pulled STN 411523
Written by (author): Ing. Anna Závacká, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent:doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523
Summary:POMPUROVÁ, Anna, Bc.: Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523 [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, Ústav výrobných technológií, Katedra tvárnenia Školiteľ: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. Trnava: MtF STU, 2010. Počet strán /80/. Kľúčové slová: ťahanie rúr, trojťahová jednopriebežná technológia, mikroštruktúra, stereologická metalografia, orientácia štruktúry, mikrotvrdosť Cieľom diplomovej práce je analyzovať plastickú deformáciu pri trojťahovej jednopriebežnej technológii ťahania rúry z ocele STN 11523. V teoretickej časti je charakterizovaný popis súčasnej výroby rúr a metódy analýzy rozloženia pretvorení v materiáli. Ďalej sa analyzuje metóda stereologickej metalografie pre stanovenie deformácie zrna a charakterizujú sa vlastnosti a mikroštruktúra tvárneného materiálu. V experimentálnej časti sa vykoná meranie stupňa deformácie pomocou výpočtu merného povrchu a stupňa orientácie.
Key words:mikroštruktúra, stereologická metalografia, orientácia štruktúry, mikrotvrdosť, ťahanie rúr, trojťahová jednopriebežná technológia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited