Apr 7, 2020   3:34 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:E-learning in Professional Technical Subjects
Written by (author): Ing. Ondrej Kvasnica, PhD.
Department: Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:E-learning v technických odborných predmetoch
Summary:Práca sa zaoberá e-learningom, v súčasnosti významnou inovatívnou formou výučby v technických odborných premetoch. Okrem vymedzenia základných pojmov z oblasti e-learningu, zaradenia v systéme vedných disciplín a historického prehľadu, sa zdôrazňuje počítačová gramotnosť ako nutná podmienka pre možnosť efektívneho vzdelávania prostredníctvom e-learningových kurzov. Druhá časť práce je venovaná empirickému výskumu, ktorého cieľom je práve Overiť mieru závislosti medzi efektívnosťou výučby prostredníctvom e-learningu a počítačovou gramotnosťou študentov. Efektívnosť výučby sa pritom vyjadruje prostredníctvom dosiahnutých výsledkov (úspešnosť v záverečnom teste), vynaložených prostriedkov (čas venovaný učeniu sa) a subjektívnych pocitov (záujem, očakávania a spokojnosť s e-learningom). Výskum bol realizovaný na vzorke študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktorá má zavádzanie e-learningu do výučby zahrnuté aj do svojich dlhodobých cieľov, preto je výskum v tejto oblasti dôležitý. Jeho výsledky poskytujú jedinečné informácie o vzťahu medzi počítačovou gramotnosťou študentov a ich schopnosťami študovať prostredníctvom e-learningu. Potvrdili sa dve hypotézy, že Počítačovo gramotnejší študenti (H1) v dotazníku prejavia záujem o výučbu prostredníctvom e-learningu vyšší a (H2) dosiahnu pri výučbe prostredníctvom e-learningového kurzu v záverečnom didaktickom teste vyššiu úspešnosť než počítačovo menej gramotní. Medzi hlavné prínosy práce patrí tiež vytvorenie e-learningového kurzu Ako (ne)písať študentské práce, plagiátorstvo pre predmet Úvod do vysokoškolského štúdia, rozvoj používateľských zručností študentov v prostredí AIS, získavanie skúseností študentov so vzdelávaním prostredníctvom e-learningu, podpora samostatnosti pri štúdiu a zavedenie merania počítačovej gramotnosti študentov.
Key words:e-learning, virtuálne výučbové prostredie, pedagogický výskum, počítačová gramotnosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited