Jan 29, 2020   7:12 p.m. Gašpar
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Optimalization and utilization of small hydroenergetic power source Setur combined with a solar technique
Written by (author): Ing. Jozef Fiala, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optimalizácia a využitie malého hydroenergetického zdroja Setur v kombinácii so solárnou technikou
Summary:Teoretická časť práce sa zaoberá využitím hydroenergetického potenciálu, konkrétne rieši problematiku vodných elektrární, rozoberá základné parametre hydroenergetického diela. Problematika malých vodných elektrární je taktiež rozobratá. V ďalšej časti práce sa práca venuje hydromotoru Setur, jeho konštrukcii, použitiu a výhodám. V poslednej teoretickej časti práca pojednáva o využití fotovoltických systémoch, a možnostiach využitia týchto systémov pre elektrochemické procesy. Experimentálna časť práce je rozdelená na niekoľko častí. V prvej časti sú testované základné charakteristiky turbíny Setur, z ktorých vyplýva, že model dosiahol pri podmienkach popísaných v práci maximálny výkon 2,1 W pri účinnosti 25,5% a tento model nie je vhodný na výrobu elektrickej energie. Jeho využitie sa však predpokladá ako zdroj pre pohon vhodného rotačného piestového čerpadla na zavlažovanie alebo akumuláciu vody. V druhej časti experimentov sa práca venuje galvanickému pokovovaniu s využitím fotovoltiky ako zdroja energie. Určili sa najideálnejšie podmienky galvanického pokovovania a výsledkom takéhoto spôsobu pokovovania je, že počas slnečných dní, a pri dobrej intenzite slnečného žiarenia, dokáže fotovoltika bez problémov konkurovať laboratórnemu zdroju a to hmotnosťou vylúčeného povlaku, hrúbkou povlaku a vylučovacou rýchlosťou, ale hlavne výslednou kvalitou vylučovaného povlaku. Fotovoltická produkcia vodíka je ďalšou časťou experimentov a výsledky dosiahnuté pri takejto produkcii vodíka sú porovnateľné s výsledkami s využitím klasického zdroja, čiže fotovoltika by mala nájsť uplatnenie v technológii elektrolytickej produkcie vodíka. Najvhodnejším elektrolytom pre produkciu vodíka bol elektrolyt 15% H2SO4. Pri overovaní produkcie vodíka s PEM elektrolyzérom sa vyprodukovalo 52,7 dm3 vodíka pri priemernej intenzite slnečného žiarenia 583,6 W m2 za deň. Poslednou častou práce je posúdenie bezpečnosti testovaného systému, kde sa vypracovala analýza rizík.
Key words:hydromotor Setur, fotovoltika, galvanické pokovovanie, výroba vodíka

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited