Apr 7, 2020   4:37 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Technological aspects of formed products in automotive manufacturing
Written by (author): Ing. Ľudmila Kršiaková, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technologické aspekty výroby dielcov pre automobilový priemysel tvárnením
Summary:Predkladaná dizertačná práca sa zaoberá problematikou laserovo zváraných spodných nosníkov v automobilovom priemysle. Prostredníctvom charakteristických hodnôt je posudzovaná materiálová hlbokoťažnosť prístrihov skladajúcich sa z dvoch rozdielnych typov ocelí s rozličnými mechanickými a štruktúrnymi vlastnosťami. Laserovo zvárané polotovary boli podrobené metalografickej analýze, meraniu mikrotvrdosti, mechanickým skúškam a hodnoteniu materiálovej hlbokoťažnosti. Výsledky vykonaných skúšok jednoznačne nepreukázali možné príčiny vzniku porušení. V prípade numerických simulácií boli modifikované ako hrúbky materiálov, tak aj pozície zvarov. Na základe získaných výsledkov z týchto numerických simulácií v porovnaní s aktuálnymi podmienkami vo výrobe je možné vhodnou zmenou pozície zvaru dosiahnuť priaznivejšie rozloženie plastickej deformácie, resp. stenčenia materiálu.
Key words:tailor-welded blanks, tvárniteľnosť, laserové zváranie, mechanické vlastnosti, mikroštruktúra, mikrotvrdosť, numerická simulácia

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited