Nov 18, 2019   2:30 p.m. Eugen
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Environmental and safety aspects of biogas production in industrial conditions
Written by (author): Ing. Tomáš Boleman, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Environmentálne a bezpečnostné aspekty výroby bioplynu v priemyselných podmienkach
Summary:Teoretická časť dizertačnej práce obsahuje základné fakty o bioplyne, technológii výroby bioplynu a štruktúre základných prvkov bioplynovej stanice. Zhodnotenie environmentálnych a bezpečnostných aspektov výroby bioplynu v priemyselných podmienkach je taktiež súčasťou teoretickej časti. Cieľom praktickej časti dizertačnej práce je posúdenie environmentálnych a bezpečnostných aspektov výroby bioplynu v priemyselných podmienkach. Na naplnenie tohto cieľa boli zvolené tri čiastkové ciele. Prvým je zhotovenie zariadenia na výrobu bioplynu v laboratórnych podmienkach a overenie jeho funkčnosti. Druhým, testovanie prototypu zariadenia na výrobu bioplynu v laboratórnych podmienkach a posledným, zhodnotenie environmentálnych aspektov a bezpečnostných rizík technológie výroby bioplynu v bioplynovej stanici Ladzany. V rámci dizertačnej práce boli skompletizované a spustené do prevádzky dva prototypy na výrobu bioplynu, na ktorých je možné vykonávať výskum. Prototyp obstaraný z projektu Európskeho sociálneho fondu ponúka všetky potrebné komponenty na kvalitné monitorovanie procesu výroby bioplynu ako i analyzovanie bioplynu pomocou analyzátora bioplynu a plynového chromatografu. V tomto smere je vybavenie laboratória na veľmi vysokej úrovni. Pozitívom je vytvorenie dvoch prevádzok vedľa seba, teda môžu prebiehať paralelné merania. Výstavba bioplynovej stanice v Ladzanoch nespôsobila nadlimitné zhoršenie životného prostredia ako vo fáze výstavby ani počas prevádzky. Veľký podiel na tom má výber vhodnej lokality. Bioplynová stanica je situovaná do bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktoré susedí iba s miestnym cintorínom. Lokalita nie je situovaná do chráneného územia a ďaleko od obytnej zóny s výnimkou obecného cintorína. Taktiež veľkým prínosom je pozitívna mienka obyvateľstva, čo veľmi zjednodušuje proces výstavby bioplynovej stanice. Prevádzka bioplynovej stanice okrem nepatrných vplyvov na životné prostredie vytvorila dve pracovné miesta a oživila poľnohospodársku výrobu v okolí bioplynovej stanice z dôvodu dodávky vstupnej suroviny. Analýza rizík prevádzky bioplynovej stanice Ladzany neodhalila žiadne nežiaduce alebo dokonca neprijateľné riziko. Analýza odhalila iba tri povážlivé miery rizika a to hluk, pád z výšky a práca s plynmi. Nebezpečenstvo hluku je možné odstrániť postavením protihlukovej bariéry v strojovni kogeneračnej jednotky alebo vhodnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Prioritou ostáva výstavba bariéry. Pád z výšky je možné eliminovať bezpečnostnými opatreniami a pri práci s plynmi striktne dodržiavať požiarny poriadok pracoviska. Ako riziko, ktoré nebolo spomenuté v analýzach, sa javí prítomnosť iba jedného zamestnanca v areáli bioplynovej stanice, ktorému sa pri nežiaducej udalosti nemusí dostaviť pomoc. Navrhujem zavedenie signalizačného tlačidla, ktoré musí technik pravidelne stláčať na znak bezproblémovej prevádzky.
Key words:bioplyn, laboratórny model bioplynovej stanice, environmentálne a bezpečnostné aspekty

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited